Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Prinsip Utama Aliran Syiah, Khawarij, Mu'tazilah

Prinsip Utama Aliran Syiah, Khawarij, Mu'tazilah


ISLAMMALAYSIA.COM - Sejarah panjang Islam telah menyaksikan perkembangan dan perpecahan aliran pemikiran yang beraneka ragam. Di antara aliran-aliran yang mencorakkan perjalanan pemikiran Islam adalah Aliran Syiah, Khawarij, dan Mu'tazilah. Setiap aliran ini mempunyai prinsip-prinsip utama yang membezakan mereka dari yang lain, mencerminkan kepelbagaian pandangan dalam agama Islam.

A. Prinsip Utama Aliran Syiah


Aliran Syiah mempunyai ciri-ciri yang unik dan mendalam dalam pandangan mereka terhadap Islam. Prinsip-prinsip utama aliran ini adalah seperti berikut:

 1. Al-Imamah sebagai Rukun Agama: Aliran Syiah meyakini bahawa kepemimpinan dalam Islam, yang dikenali sebagai Al-Imamah, telah ditentukan oleh Allah SWT melalui lisan Rasulullah secara nas. Keyakinan ini menjadi inti yang tak terpisahkan dalam ajaran mereka.
 2. Kemaksuman Imam-imam: Mereka percaya bahawa imam-imam mereka adalah maksum, yang bermaksud mereka terpelihara daripada dosa kecil dan besar. Ini memberikan dimensi kesucian yang mendalam kepada pemimpin-pemimpin mereka.
 3. Kesan Terhadap Saidina Ali: Saidina Ali diangkat secara keterlaluan dalam pandangan mereka, sehingga disamakan dengan Rasulullah. Penghormatan yang tinggi terhadap Ali merupakan satu keistimewaan yang mencirikan aliran Syiah.
 4. Amalan At-Taqiyyah: Konsep At-Taqiyyah, iaitu menyembunyikan sesuatu yang boleh membahayakan diri atau harta bendanya dengan menempatkan sesuatu yang berbeza dengan hakikat sebenarnya, diamalkan dalam kehidupan mereka.
 5. Penambahan Nama Saidina Ali dalam Syahadah: Sebagai tanda kesetiaan kepada ajaran mereka, Syiah menambah nama Saidina Ali dalam syahadah selepas nama Nabi Muhammad SAW, menandakan kedudukan yang istimewa dalam kepercayaan mereka.


B. Prinsip Utama Aliran Khawarij


Khawarij, dengan pandangan mereka yang keras dan teguh, mempunyai prinsip-prinsip utama yang mencerminkan semangat pembaharuan dalam Islam. Antara prinsip-prinsip tersebut adalah:

 1. Demokrasi dalam Pemilihan Pemimpin: Mereka menekankan bahawa jawatan khalifah atau imam hendaklah dipilih oleh rakyat untuk memilih sesiapa sahaja dari kaum muslimin yang layak.
 2. Penentangan Terhadap Keadilan: Khawarij dikenali kerana pendirian mereka yang tegas menentang pemimpin atau khalifah yang dianggap tidak adil, walaupun pemimpin tersebut mungkin berasal dari kalangan mereka sendiri.
 3. Penilaian Terhadap Saidina Ali: Mereka mengkritik Saidina Ali kerana bersetuju dengan Majlis Tahkim, yang mereka anggap sebagai tindakan yang menyalahi prinsip-prinsip Islam, sehingga menyatakan Ali sebagai kufur.
 4. Kedudukan Maksiat dalam Islam: Mereka berkeyakinan bahawa orang yang melakukan maksiat dikira berdosa besar dan kafir, menegaskan kepentingan memelihara kesucian dan keadilan dalam masyarakat.


C. Prinsip Utama Aliran Mu'tazilah


Aliran Mu'tazilah menonjolkan keilmuan dan pemikiran rasional dalam pendekatan mereka terhadap Islam. Prinsip-prinsip utama mereka adalah seperti berikut:

 1. Pembinaan Konsep Tauhid yang Baru: Mereka menafikan sifat ma'ani pada zat Allah SWT, menunjukkan kecenderungan mereka untuk membina konsep tauhid yang baru berdasarkan akal dan pemikiran rasional.
 2. Pemisahan Antara Ketentuan dan Tanggungjawab Manusia: Prinsip Al-Adl menyatakan bahawa manusia bertanggungjawab sepenuhnya atas perbuatan mereka, baik buruk maupun baik, tanpa ditentukan oleh Allah.
 3. Balasan dan Hukuman: Mereka percaya bahawa Allah wajib memberikan balasan baik kepada orang yang taat dan ancaman azab kepada orang yang melakukan maksiat, menegaskan keadilan dan ketegasan dalam ajaran Islam.
 4. Pemahaman tentang Kedudukan Pelaku Dosa: Mereka meyakini bahawa pelaku dosa besar berada pada satu kedudukan antara mukmin dengan kafir dan mereka kekal dalam neraka, menyoroti kompleksitas hukuman dan pemulihan dalam ajaran agama.
 5. Tanggungjawab Sosial: Prinsip terakhir mereka, Al-Amru Bil Makrufi Wannahyu 'Anil Mungkar, menekankan tanggungjawab sosial untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah keburukan, sebagai satu aspek penting dalam menegakkan ajaran Islam.


Penutup


Aliran Syiah, Khawarij, dan Mu'tazilah, masing-masing mempunyai pandangan yang unik dan prinsip-prinsip utama yang membezakan mereka dalam landskap pemikiran Islam. Meskipun perbezaan tersebut, kesemua aliran ini memberikan sumbangan yang signifikan dalam perjalanan sejarah dan pemikiran Islam, mencerminkan kepelbagaian dan kekayaan intelektual dalam agama tersebut. Dengan memahami prinsip-prinsip utama mereka, kita dapat memperkaya pemahaman kita terhadap kepelbagaian ajaran dalam Islam, serta menghormati kepelbagaian pandangan dalam umat Muslim.

close