Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah (Maksud (Takrif), Pripsip, Aliran yang Bertentangan dan Kepentingan)

 

Maksud (Takrif) Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah | Pripsip Ahli Sunnah Wal Jamaah | Aliran yang Bertentangan dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah | Kepentingan Ahli Sunnah Wal Jamaah |

Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah pondasi kuat yang memandu umat Islam Malaysia dalam memahami Islam dengan betul. Artikel ini akan merungkai Maksud (Takrif) Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, Prinsip Aqidah yang dianut, Aliran yang Bertentangan dengannya, serta menyoroti Kepentingan utama dalam mengekalkan kesucian agama Islam di Malaysia.

A. Maksud (Takrif) Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah merujuk kepada kumpulan majoriti umat Islam Malaysia yang memahami dan menganut Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti jejak sahabat, tabi'in, dan tabi' tabi'in. Mereka memegang teguh prinsip aqidah, syariah, dan akhlak sebagai panduan utama hidup mereka.

B. Prinsip Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

1.      Iman yang Utuh: Prinsip ini menekankan pentingnya iman yang menyeluruh dalam kehidupan seorang Muslim. Iman tidak sekadar menjadi keyakinan dalam hati, tetapi juga melibatkan pengakuan dengan lidah dan tindakan yang sesuai sebagai bukti kesempurnaan iman. Ini bermaksud, iman dihayati dalam setiap aspek kehidupan, dari ibadah hingga moral dan etika.

2.      Pilihan dan Hesban: Ahli Sunnah Wal Jamaah percaya bahawa Allah SWT memberikan manusia kebebasan berpilihan dan akal untuk bertindak. Segala perbuatan manusia, baik baik atau buruk, akan dihitung sebagai dosa atau pahala di akhirat. Prinsip ini menekankan tanggungjawab individu dalam membuat keputusan dan tindakan, serta kesadaran bahawa akhirat adalah tempat pertanggungjawaban.

3.      Kepercayaan kepada Ghaib: Prinsip ini menggariskan kepercayaan kepada perkara-perkara ghaib yang diwahyukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini merangkumi keyakinan pada hal-hal seperti kubur, hari akhirat, titian sirat, malaikat, dan jin. Ahli Sunnah Wal Jamaah meyakini dengan teguh bahawa Allah telah memberikan petunjuk mengenai perkara-perkara ini melalui wahyu.

4.      Kewujudan Syurga dan Neraka: Kepercayaan kepada kewujudan syurga dan neraka sebelum penciptaan manusia adalah prinsip penting dalam aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ini bermaksud bahawa syurga dan neraka adalah makhluk yang kekal, dan mereka akan menjadi tempat kediaman akhir bagi manusia sesuai dengan amal perbuatan mereka di dunia.

5.      Syafaat Rasulullah: Ahli Sunnah Wal Jamaah meyakini bahawa Rasulullah Muhammad SAW memiliki kemampuan untuk memberikan syafaat (pengantaraan) kepada pelaku dosa besar dengan izin Allah SWT. Ini menunjukkan kasih sayang dan rahmat Allah terhadap umat manusia, walaupun mereka berdosa.

6.      Perutusan Para Nabi: Prinsip ini menggariskan pentingnya perutusan para nabi dan rasul dalam membawa wahyu dan petunjuk Allah kepada manusia. Mereka adalah rahmat Allah kepada manusia, dan menerima risalah dan mengajarkannya merupakan kewajiban yang diberikan oleh Allah. Ini menguatkan keyakinan dalam kebenaran ajaran agama dan tatacara ibadah yang benar.

Prinsip-prinsip aqidah ini menjadi landasan kuat dalam pemahaman dan praktik agama Islam oleh Ahli Sunnah Wal Jamaah di Malaysia, membantu mereka menjalani kehidupan yang penuh dengan kesedaran akan ketaatan kepada Allah dan tanggungjawab moral dalam setiap tindakan mereka.

C. Aliran yang Bertentangan dengan Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Beberapa aliran yang menyimpang dari Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah:

1. Syiah:

·         Makna dan Fokus: Aliran ini menekankan pentingnya Ahlul Bait, terutamanya Saidina Ali bin Abu Talib, sebagai penerus Rasulullah dan menginginkan beliau sebagai khalifah.

·         Persoalan Khalifah: Mereka berpendapat bahwa kepemimpinan selepas Rasulullah harus diserahkan kepada keturunan beliau dari Ahlul Bait.

·         Perbezaan Kepemimpinan: Ini berlawanan dengan pandangan Ahli Sunnah Wal Jamaah yang menganggap bahwa khalifah boleh dipilih dari kalangan umat Muslim yang paling layak.

2. Khawarij:

·         Pemilihan Khalifah oleh Rakyat: Khawarij berpegang teguh pada prinsip pemilihan khalifah oleh rakyat. Mereka percaya bahwa khalifah harus dipilih dari kalangan kaum Muslimin yang paling sesuai tanpa memandang nasab atau kekerabatan.

·         Kontroversi dengan Saidina Ali: Mereka menganggap bahwa keputusan Saidina Ali untuk mengadakan Majlis Tahkim adalah kesalahan besar dan menyalahkan beliau, bahkan menganggapnya sebagai berdosa besar.

3. Mu'tazilah:

·         Keyakinan tentang Dosa Besar: Mu'tazilah mempunyai pandangan berbeza mengenai dosa besar. Mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidak boleh dianggap sebagai mukmin, bahkan dianggap sebagai kafir.

·         Konsep Qada' dan Qadar: Aliran ini juga memiliki pandangan yang berbeda mengenai qada' dan qadar, dengan menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan penuh dalam menentukan tindakan mereka dan tidak sepenuhnya ditentukan oleh Allah.

Aliran-aliran ini mewakili variasi pandangan dalam Islam, terutama dalam konteks kepemimpinan dan prinsip-prinsip teologis. Namun, Ahli Sunnah Wal Jamaah di Malaysia tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip aqidah yang diwarisi dari generasi salafussoleh (sahabat, tabi'in, dan tabi' tabi'in) serta menjunjung tinggi pentingnya memelihara kesatuan umat dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam.

D. Kepentingan Ahli Sunnah Wal Jamaah

Ahli Sunnah Wal Jamaah di Malaysia memainkan peranan penting dalam memelihara aqidah Islam dan kesatuan umat. Kepentingan mereka mencakupai pelbagai aspek yang melibatkan agama, masyarakat, dan negara:

1.      Dasar Agama: Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah asas penerimaan amalan dan dasar agama. Ini membantu memastikan konsistensi dalam ibadah, adab, dan nilai-nilai moral yang dipegang oleh umat Islam di Malaysia.

2.      Kesucian Agama: Ahli Sunnah Wal Jamaah berperanan dalam memelihara kesucian agama Islam. Mereka menghalang penyebaran ajaran sesat yang boleh mengelirukan umat dan menjaga kesucian keyakinan dan praktik Islam.

3.      Keamanan Negara: Ahli Sunnah Wal Jamaah membantu menjaga keamanan negara dengan mengelakkan radikalisasi dan ekstremisme. Mereka menekankan nilai-nilai toleransi, harmoni, dan perdamaian dalam masyarakat.

4.      Penjaga Aqidah: Kepentingan utama mereka adalah membersihkan aqidah dari kekeliruan dan pemahaman yang salah. Ini memastikan umat Islam di Malaysia memahami Islam dengan betul dan tidak terjerumus ke dalam bid'ah atau pemahaman yang sesat.

5.      Pencegahan Ekstremisme: Ahli Sunnah Wal Jamaah berusaha untuk menghindarkan umat Islam dari pandangan ekstrem dan melampau. Mereka menekankan pentingnya pemahaman yang seimbang dan tidak menggalakkan tindakan radikal yang boleh mengancam keamanan dan stabiliti negara.

6.      Rahmat Allah: Dengan mengekalkan aqidah yang betul, Ahli Sunnah Wal Jamaah meraih keredhaan Allah SWT. Ini adalah tujuan utama dalam beribadah dan mengikuti ajaran Islam dengan penuh keikhlasan.Dengan menjalankan peranannya dalam memelihara aqidah dan prinsip-prinsip Islam yang benar, Ahli Sunnah Wal Jamaah di Malaysia membantu menjaga integriti agama dan kontribusi positif terhadap pembangunan masyarakat dan negara yang harmoni dan berkeamanan.

Penutup

Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah merupakan landasan kukuh yang membimbing umat Islam Malaysia dalam memahami Islam dengan tepat dan memelihara keaslian ajaran agama. Artikel ini telah membincangkan maksud dan takrif Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, prinsip aqidah yang dipegang, aliran yang bertentangan dengannya, serta menggariskan kepentingannya dalam memelihara kesucian agama Islam di Malaysia.

Dengan memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip aqidah ini, umat Islam di Malaysia dapat hidup dalam kesedaran yang mendalam terhadap ketaatan kepada Allah dan tanggungjawab moral dalam setiap aspek kehidupan. Keberadaan Ahli Sunnah Wal Jamaah juga turut memberikan sumbangan penting dalam memelihara integriti agama serta mencipta masyarakat dan negara yang harmoni dan aman. Semoga pengetahuan dan pemahaman ini terus menjadi panduan dan sumber kekuatan bagi umat Islam di Malaysia.

close