Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Konsep dan Struktur Masyarakat Jahiliah

Konsep dan Struktur Masyarakat Jahiliah

Konsep dan Struktur Masyarakat Jahiliah | Aspek Agama dan Kepercayaan | Aspek Ekonomi | Aspek Sosial | Aspek Ilmu Pengetahuan | Sejarah Islam | Islam Malaysia |

Konsep dan Struktur Masyarakat Jahiliah

Masyarakat Jahiliah merupakan era yang terjadi sebelum Islam datang kepada umat manusia. Pada zaman ini, masyarakat Arab hidup dalam keadaan yang penuh dengan kejahilan dan kepercayaan yang salah. Dalam tulisan ini, akan dibincangkan mengenai konsep dan struktur masyarakat Jahiliah serta aspek-aspek yang menyertainya.

A. Konsep Jahiliah

Konsep Jahiliah merujuk kepada zaman kejahilan yang berlaku sebelum kedatangan Islam kepada masyarakat Arab. Dalam pandangan Islam, Jahiliah bermaksud keadaan ketidakmengetahuan dan ketidakpehaman terhadap ajaran agama yang sebenar. Ini disebabkan oleh ketiadaan petunjuk agama yang benar dan kurangnya ilmu pengetahuan dalam masyarakat tersebut.

Ayat-ayat Al-Quran juga menggariskan beberapa ciri-ciri masyarakat Jahiliah yang penting untuk difahami:

1.      Tiada Petunjuk Nabi dan Kitab: Pada zaman Jahiliah, masyarakat Arab hidup tanpa petunjuk dari nabi dan kitab suci. Mereka tidak mempunyai ajaran yang benar tentang agama dan kepercayaan. Mereka memuja berhala dan mempercayai kepercayaan-kepercayaan yang salah.

2.      Kurangnya Peradaban: Masyarakat Jahiliah juga tidak mempunyai peradaban yang maju. Mereka hidup dalam keadaan primitif dan tidak mempunyai kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan. Kehidupan mereka lebih tertumpu kepada perkara-perkara asas seperti mencari makanan dan tempat perlindungan.

3.      Sikap Angkuh dan Bongkak: Salah satu ciri penting masyarakat Jahiliah adalah sikap angkuh dan bongkak. Mereka merasa lebih unggul daripada masyarakat lain dan memandang rendah kepada mereka yang kurang beruntung. Sikap ini juga menyebabkan konflik dan pertelingkahan antara puak-puak yang berbeza.

4.      Tidak Mahir dalam Membaca dan Menulis: Salah satu kekurangan besar dalam masyarakat Jahiliah adalah kurangnya kemahiran membaca dan menulis. Ini menyebabkan pengetahuan dan ilmu tidak dapat disampaikan dengan baik dari satu generasi kepada generasi yang lain. Masyarakat Jahiliah lebih bergantung kepada lisan untuk menyampaikan cerita dan pengetahuan.

Dalam Islam, Jahiliah dianggap sebagai keadaan yang perlu dihindari dan ditinggalkan. Islam membawa petunjuk dan ajaran yang benar kepada manusia, mengajak mereka untuk meninggalkan sikap angkuh dan bongkak, serta meningkatkan ilmu pengetahuan dan peradaban. Oleh itu, pengenalan Islam kepada masyarakat Arab pada waktu itu membawa perubahan yang besar dalam cara hidup dan pemikiran mereka.

B. Struktur Masyarakat Arab Jahiliah

Struktur masyarakat Arab Jahiliah adalah unik dan berbeza berdasarkan dua kelompok utama iaitu Badwi dan Hadari.

1. Badwi: Masyarakat Badwi merupakan kaum nomad yang hidup berpindah-randah di kawasan tengah Semenanjung Arab. Mereka bergantung kepada pengembalaan binatang ternakan dan mencari tempat yang mempunyai air untuk kelangsungan hidup mereka. Gaya hidup Badwi adalah sederhana dan mereka tidak terlalu berkait dengan kehidupan bandar atau perdagangan. Mereka hidup dalam khemah dan bergantung kepada sumber alam sekitar.

2. Hadari: Masyarakat Hadari hidup dalam kawasan tetap seperti bandar dan kampung. Mereka lebih matang dan cerdik akalnya berbanding dengan Badwi. Dalam masyarakat Hadari, terdapat pelbagai golongan yang membentuk struktur sosial.

·         Golongan Bangsawan: Merupakan golongan atasan yang terdiri daripada ahli perniagaan, pemerintah tempatan, dan orang-orang yang berpengaruh. Mereka memegang kuasa dalam hal-hal pentadbiran dan politik dalam masyarakat.

·         Golongan Agama: Golongan ini terdiri daripada tukang tilik, penyair, dan individu-individu yang mempunyai pengetahuan mengenai kepercayaan dan agama. Mereka memiliki pengaruh besar dalam memberi petunjuk kepada masyarakat dalam hal-hal keagamaan.

·         Golongan Hamba: Golongan ini terdiri daripada hamba abdi yang biasanya diperoleh melalui perang atau perdagangan. Mereka berfungsi sebagai pekerja kasar atau hamba kepada golongan atasan.

·         Wanita: Wanita dalam masyarakat Jahiliah dianggap rendah dan tidak mempunyai kedudukan yang tinggi. Mereka kebanyakannya dilihat sebagai harta milik lelaki dan hanya memiliki sedikit kebebasan dan hak.

·         Masyarakat Awam: Golongan ini terdiri daripada rakyat biasa yang tidak mempunyai kedudukan khusus. Mereka hidup dengan cara yang sederhana dan tidak memiliki kuasa dalam pentadbiran atau politik.

C. Aspek Agama dan Kepercayaan

Pada era Jahiliah, terdapat pelbagai agama dan kepercayaan yang berbeza-beza di kalangan masyarakat Arab. Kepelbagaian ini adalah hasil daripada pengaruh asing dan keadaan alam sekitar yang mempengaruhi cara hidup dan kepercayaan mereka.

·         Agama Majusi: Agama ini diperkenalkan oleh orang Parsi yang menjajah kawasan seperti Bahrain, Oman, dan Yaman. Penganut agama Majusi menyembah api dan mempercayai kuasa alam semesta.

·         Agama Nasrani: Agama Nasrani diperkenalkan oleh orang Rom yang menjajah kawasan seperti Hirah dan Ghassan. Namun, ajaran Nasrani di Arab telah diubah dan disesuaikan dengan kefahaman mereka sendiri.

·         Agama Yahudi: Agama Yahudi telah diperkenalkan oleh saudagar-saudagar yang berasal dari Palestin. Penganut agama Yahudi adalah keturunan Bani Israel dan mempunyai kitab suci sendiri. Namun, ada juga yang mengubah ajaran Nabi Musa.

·         Agama Hanif: Agama Hanif adalah agama yang dipelopori oleh segelintir orang Arab yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Mereka dikenali sebagai Hanif dan percaya kepada Tuhan yang Esa.

·         Penyembahan Berhala: Penyembahan berhala adalah kepercayaan yang paling dominan dalam masyarakat Arab Jahiliah. Masyarakat Arab membuat berhala daripada batu atau kayu dan menyembahnya sebagai perantaraan untuk berhubung dengan Tuhan.

·         Animisme dan Tahyul: Selain daripada agama-agama besar, terdapat juga kepercayaan kepada objek-objek di alam semesta. Masyarakat memuja objek di langit dan bumi sebagai tanda pengharapan dan terima kasih.

Kepelbagaian agama dan kepercayaan ini menyebabkan masyarakat Arab Jahiliah hidup dalam keadaan yang tidak konsisten dan sering kali bertentangan antara satu sama lain.

E. Aspek Ekonomi

Dalam masyarakat Arab Jahiliah, perdagangan adalah salah satu kegiatan utama yang memberi sumber pendapatan kepada penduduk bandar. Bandar-bandar seperti Mekah dan Yathrib (kemudian dikenali sebagai Madinah) merupakan pusat perdagangan yang penting di Semenanjung Arab. Perdagangan melibatkan barter dan pertukaran barang antara masyarakat Arab dengan pedagang dari luar.

Namun, akibat dari penjajahan oleh Rom dan Parsi, perdagangan Arab mengalami kesan negatif. Kawasan-kawasan perdagangan di bawah penjajahan mengalami gangguan dan pengawalan dari kuasa-kuasa asing. Ini menyebabkan terhentinya aliran perdagangan dan merosotnya ekonomi masyarakat Arab. Untuk menghadapi situasi ini, saudagar Arab Mekah mengambil tindakan dengan mengeksport perdagangan satu hala dengan suku Badwi. Ini bermaksud mereka menghantar kafilah yang membawa barangan ke wilayah Badwi untuk mendapatkan barang-barang yang diperlukan dalam pertukaran.

F. Aspek Sosial

Struktur sosial masyarakat Arab Jahiliah adalah mudah dan berpusat kepada dua golongan utama iaitu golongan bangsawan dan golongan hamba. Golongan bangsawan terdiri daripada individu-individu yang memiliki kedudukan dan kuasa dalam masyarakat. Mereka memegang peranan penting dalam pentadbiran dan politik. Golongan bangsawan ini sering tinggal di bandar dan mempunyai hubungan dengan pedagang dari luar.

Di samping itu, terdapat juga golongan hamba yang terdiri daripada hamba abdi yang diperoleh melalui perang atau perdagangan. Golongan hamba berfungsi sebagai pekerja kasar dan melayani golongan bangsawan. Namun, struktur sosial ini tidak sefleksibel masyarakat modern dan sering kali memunculkan ketidakadilan dan penganiayaan terhadap golongan hamba.

Suku Badwi, yang hidup sebagai kaum nomad, juga memiliki struktur sosial yang berbeza. Mereka hidup berpuak-puak dan memilih ketua puak untuk memimpin mereka. Setiap puak berfungsi sebagai keluarga besar atau "bani" yang mempunyai sikap assabiyah yang kuat. Walaupun sikap ini memupuk rasa kebersamaan, ia juga sering menyebabkan konflik dan peperangan antara puak-puak yang berbeza.

G. Aspek Ilmu Pengetahuan

Masyarakat Arab Jahiliah memiliki tahap keilmuan yang rendah. Kebanyakan dari mereka buta huruf dan tidak memiliki kemahiran membaca dan menulis. Kemahiran bersajak dan bersyair lebih ditekankan dalam budaya mereka, tetapi lebih kepada meluahkan perasaan secara spontan daripada sebagai sarana untuk menyebarkan ilmu pengetahuan.

Hanya sedikit individu yang memiliki kemampuan membaca dan menulis, dan biasanya mereka adalah saudagar atau pedagang yang berurusan dengan perdagangan antarabangsa. Namun, kemahiran ini tidak menjadi fokus utama dalam kehidupan masyarakat Arab Jahiliah. Sebagai akibatnya, pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak berkembang dalam masyarakat tersebut.

Penutup

Kesimpulannya, era Jahiliah merupakan zaman yang penuh dengan kejahilan dan kepercayaan yang salah. Masyarakat Arab hidup dalam keadaan yang tidak mempunyai petunjuk agama dan kepercayaan yang benar. Struktur masyarakat dan aspek-aspek kehidupan dalam era Jahiliah turut mempengaruhi cara hidup dan nilai-nilai dalam masyarakat tersebut.

close