Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lafaz Taklik Selepas Akad Nikah

Lafaz Taklik Selepas Akad Nikah

Lafaz Taklik Selepas Akad Nikah | Contoh Lafaz Taklik | Islam Malaysia | Rujukan Muslim Malaysia |

Lafaz Taklik Selepas Akad Nikah

Perkahwinan merupakan ikatan suci antara dua insan yang dilakukan dalam agama Islam. Bagi memastikan keharmonian dan kestabilan dalam rumahtangga, terdapat pelbagai perjanjian dan akad yang perlu dipatuhi oleh kedua-dua pihak. Salah satu perjanjian penting yang perlu dilafazkan selepas akad nikah adalah lafaz taklik. Lafaz taklik ini mengikat pihak suami dan isteri dalam berbagai aspek perkahwinan mereka. Namun, apakah sebenarnya lafaz taklik dan bagaimana prosedur yang perlu diikuti? Artikel ini akan mengupasnya dengan lebih mendalam.

A. Apa itu Lafaz Taklik?

Lafaz taklik merupakan perjanjian yang mengikat antara suami dan isteri selepas akad nikah. Lafaz ini mengandungi syarat-syarat tertentu yang perlu dipatuhi oleh pihak suami dan isteri. Lafaz taklik ini juga berfungsi sebagai pengakuan gugurnya talak jika perjanjian tersebut tidak dipatuhi. Oleh itu, lafaz taklik adalah penting dalam memastikan kestabilan rumahtangga.

B. Sebab Lafaz Taklik Dibuat

Lafaz taklik dibuat dengan tujuan untuk mengukuhkan perjanjian antara suami dan isteri. Ia juga merupakan langkah untuk memastikan kewujudan komitmen dalam perkahwinan. Selain itu, lafaz taklik juga dapat menghalang perceraian yang tidak berasas dan memastikan bahawa talak tidak diberikan secara sewenang-wenangnya.

C. Proses Lafaz Taklik

Proses lafaz taklik boleh berbeza-beza mengikut negeri dan mazhab. Bagi pengantin lelaki yang mengahwini pengantin perempuan di Negeri Johor, contoh lafaz taklik yang dilafazkan adalah seperti berikut:


“Manakala saya tinggalkan isteri saya.....(nama isteri).....selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksa dan saya atau wakil saya tiada memberi nafkah kepadanya selama masa yang tersebut padahal ia taatkan saya atau saya lakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya atau kehormatannya atau harta bendanya, kemudian ia mengadu atau wakilnya mengadu kepada kadi dan manakala sabit aduannya di sisi kadi atau mahkamah syariah dan ia atau wakilnya memberi kepada kadi bagi pihak saya $1.00 maka ketika itu tertalaklah ia dengan satu ‘talak khulu’, atau saya ghaib daripada isteri saya yang tersebut selama satu tahun atau lebih, jika ia atau wakilnya mengadu kepada kadi dengan berkata ianya tidak tertunggu lagi akan saya manakala bersabit aduannya, nescaya tertalaklah ia satu talak, demikian lafaz taklik saya.”


D. Keabsahan Lafaz Taklik

Terdapat perbezaan pendapat dalam kalangan fuqaha tentang keabsahan lafaz taklik. Namun, Jumhur Fuqaha (Hanafi, Syafii, Maliki, Hambali) berpendapat bahawa cerai taklik adalah sah. Pendapat ini berasaskan kepada firman Allah yang mengatakan "Wahai orang-orang yang beriman.. sempurnakanlah janji-janji kamu." Hadis Nabi SAW juga menyokong pendapat ini dengan menyatakan "Orang-orang Islam terikat dengan janji-janji mereka."

E. Lafaz Taklik sebagai Langkah Mencegah Perceraian

Lafaz taklik juga berfungsi sebagai langkah mencegah perceraian yang tidak berasas. Dengan adanya lafaz taklik, suami dan isteri akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing dalam perkahwinan. Ini dapat mengukuhkan lagi ikatan antara pasangan suami isteri dan menjaga kestabilan rumahtangga.

Kesimpulan
Lafaz taklik adalah satu perjanjian penting dalam perkahwinan Islam di Malaysia. Ia berfungsi sebagai ikatan yang mengikat antara suami dan isteri serta sebagai langkah mencegah perceraian yang tidak berasas. Proses lafaz taklik juga perlu dijalankan dengan teliti mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Oleh itu, sebagai umat Islam di Malaysia, kita perlu memahami dan melaksanakan lafaz taklik dengan penuh kesedaran dan tanggungjawab.




close